Forside   Nyheder    Program   Energi   Galleri   Borgerhus   Madopskrifter    Om os   


Kære deltager i Energiliv Sydthy

Energistyrelsen i Helligsø og Gettrup

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Energiliv Sydthy
 
 
1: Projekttitel:
Energiliv Sydthy
 
2: Oplysninger om ansøger
 
Ansøger er Helligsø Gettrup Borgerforening, der har bedt konsulentfirmaet Clean Energy Denmark om at udfærdige ansøgningen, og være ansvarlige for opstart, gennemførelse og opfølgning på borgerinddragelsesdelen omkring energisparetiltag og energirenovering.
 
Clean Energy Denmark består af Erhvervskonsulent Hans Peter Korsgaard, Civilingeniør Troels Kildemoes og Kommunikationskonsulent Bertel Bolt-Jørgensen. CED fokuserer på klima- og energirelaterede projekter.
 
3: Formålet med projektet
 
Projektet vil sætte fokus på energibesparelser i landsbyssamfund i Sydthy på køreruten; Ydby, Gundtoft, Gettrup, Vestervig, Krik og Agger, og illustrere hvordan en moderne livsstil er fuldstændigt foreneligt med energibesparelser og vedvarende energi. Gennem privatkonsultationer med energi-ekspert vil tilmeldte familiers energisparepotentiale blive kortlagt, og en handleplan blive udstukket. Samtidigt vil byens energisparebevidsthed blive demonstreret for besøgende og turister. Dette gøres ved etablering af velkomstportaler i landsbyerne ved større indfaldsveje. Velkomstportalerne illustrerer landsbyens energiprojekt, appelerer til energirigtig kørsel og henviser til centralt beliggende informations-installation. En hoved informations-installation etabbleres midt på ruten i Gettrup ved den kommunale sportsplads og den lokale boldklub.
 
Samtidigt vil projektet også sætte fokus på landsbyerne som spydspids i processen med at energioptimere danske hjem. Projektet vil ligeledes styrke landsbysamfundets sammenhold gennem det fælles projekt og give det en ekstra dimension gennem community-dannelse på en web-platform.
 
Sammenholdet i landsbyen og attraktionen ved at bo i denne vil blive styrket ved etableringen af en fælles energispare- og vedvarende energi-identitet. Samtidigt vil der i en kobling med Energiliv-landsbyerne på Mors blive knyttet energisparenetværk på tværs af Thy og Mors, der vil fremme sammenholdet mellem Morsø og Thisted Kommuner.
 
Det vil være et mål for projektet, at borgerne får et betydeligt reduceret energiforbrug, og igangsat energirenovering.
 
4: Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
 
Projektområdet er som lokalområde pt. Thys største producent af el fra vedvarende energi takket være mange fritstående vindmøller bla. ved de seks store 2 megawatt vindmøller fra Vestas, der er rejst umiddelbart udenfor Gettrup. Disse seks store møller har ved deres etablering udløst penge fra den Grønne Ordning, hvor Thisted Kommune har indstillet et beløb til udbetaling til projekter i de berørte landsbyer.
 
Dette betyder, at Helligsø-Gettrup Borgerforening er blevet tildelt 305.000 kroner, til et konkret energispareprojekt i Gettrup og det er med denne ansøgning nu borgerforeningens ønske, at udvide projektet således at midler fra Den Grønne Ordningskal danne grundlag for at projektet inddrager omkringliggende landsbyer i Sydthy, på turistruten fra Ydby som første by i Thisted kommune til Agger ved Vesterhavet. Med tilsagn fra LAG Thy-Mors kan målgruppen således øges til borgere i Ydby, Gundtoft, Gettrup, Vestervig, Krik og Agger.
 
Projektet indgår i et samarbejde med allerede eksisterende LAG-projekter i lokalområdet, hvilket vil forøge gennemslagskraft i alle projekter:
›    Energiliv Mors med journalnummer 3693-10-v-1861: Projektet Energiliv Sydthy samarbejder med Energiliv Mors på væsentlige områder omkring inddragelse af testfamilier og vil bruge og bygge videre på de erfaringer og den viden, der er blevet opbygget i projektet på Mors.
›    Thy Mors: Barskt og Blidt med Journalnummer 3694-09-1278: Landsbyerne vil kunne indgå som en del af energioplevelsesruter i Thy og Mors.
›    Mulighedernes hus med journalnummer 3694-09-1092:I forbindelse med lavenergibyggeriet, +byhuset, i Vestervig, vil projektets Vestervigdel få mulighed for at udstille resultaterne i de nyopførte lokaler.
 
Samtidigt bygger projektet videre på erfaringer indsamlet gennem projekterne Energiske Thyboer, Vedvarende Energi og Fremtidens energiløsninger i landdistrikterne. CED’s konsulenter har gennem deres engagement i det af Vækstforum støttede projekt KLIMALØSNINGER Thy & Mors været del af omtalte afsluttede projekter.
 
Energiliv Sydthy vil indgå i et samarbejde omkring Thisted Kommunes oplevelsesrute Den Grønne Tråd, hvor der vil blive fremvist bæredygtighed i det offentlige rum.
 
Projektet vil indgå i et tæt samarbejde med Thy Mors Energi, der har givet tilsagn om involvering af energikonsulenter i forbindelse med fællesmøder og besøg hos de tilmeldte husstande.
 
5: Detaljeret baggrund for projektets aktiviteter
 
Projektets aktiviteter vil sætte fokus på energibesparelser og energioptimering i hjemmet. Energiliv Sydthy vil bygge på og udvikle de erfaringer og tekniker, der er blevet udviklet i forbindelse med Energiliv Mors. Samtidigt vil projektet indgå i et tæt samarbejde med Energiliv Mors om etablering af ny webplatform med tekniske moduler og hjælpemidler. Energiliv Mors har udviklet en række registrerings- og analyseværktøjer, som Energiliv Sydthy har fået tilsagn om at måtte benytte. Der påtænkes tæt tilknytning/link til Energiliv Mors’ hjemmeside energiliv.dk. Web platformen skal tilpasses således,at den i størst muligt omfang, bliver et åbent forum for alle interesserede, hvor projektborgerne er first movers og rollemodeller for den landsbyudvikling hjemmesiden beskriver.
 
›    Projektets konkrete mål formuleres sammen med borgerne i lokalsamfundene
›    Borgerne introduceres for webplatformen. Muligheden for communitydannelse, blog, mashups og andre ønskede features fremlægges og implementeres efter deltagernes ønske.
›    Ved jævnlige fællesmøder (planlagt 6 møder) tilrettelægger borgerne den fælles dagsorden og mål. Evt. Spørgsmål afklares og support gives til webplatformen. Fællesmøderne vil ved temaindslag/produktdemonstrationer også bruges til at udvide borgernes vidensbase omkring mulighederne for energibesparelser og vedvarende energi. Samtidigt vil det også være vigtigt at understøtte den forandringsproces, der bliver i gangsat med succeseksempler fra lokalområdet.
›    Der tilsigtes, at ca. 80 familier bliver tilmeldt for at følge en intensiv energispareprogramlinie gennem hele projektet.
›    Hjemmebesøg af energieksperter hos de tilmeldte projektfamilier. Under hjemmebesøg, og ved familiens egen efterfølgende målinger, kortlægges familiens aktuelle energiforbug, hvorved en energisparestrategi kan fastlægges.
›    Der vil blive givet rådgivning omkring energirenovering
›    Der vil blive givet mulighed for fælleskøb til energirenovering og vedvarende energiløsninger.
›    Ved byerne opstilles velkomstportaler, henvisende til informations-installationer i landsbyerne Agger, Vestervig, og Ydby.
›    I disse byer vil projektets energisparetiltag blive demonstreret ved løbende information på centralt placerede informations-installationer. Informationen påtænkes på dansk, tysk og engelsk. Dette vil ske i udstrakt samarbejde omkring Thisted Kommunes kommende projekt Den Grønne Tråd, samt projektet Barskt og Blidt, således at landsbyerne indgår naturligt i oplevelsesruter. Derved medvirker landsbyerne til at støtte eksisisterende og kommende helårsturistfremmeprojekter.
›    I Gettrup midt på ruten etableres for projektet en hoved informations installation, ved den kommunale sportsplads, i forbindelse med boldklubben.
Her opføres en kuppelformet bygning (såkaldt dome) på 23m2, med udførlig information og illustration omkring projektet og forløbet. Dome-bygningen har en ikonisk form, der signalerer energieffektivitet og innovation.
På bygningen etableres nettilsluttet minimølle.
 
 
6: Hvordan forventes det at projektet skal formidles
 
Der skal afholdes indledende borgermøder, hvor projektets muligheder og perspektiver fremlægges for borgerne.
Under projektforløbet vil der blive afholdt løbende borgermøder i alt planlægges 6 møder, hvor projektets aktuelle status fremlægges. Det vil være naturligt, at disse møder også indeholder information omkring tekniske muligheder inden for energibesparelser og vedvarende energi.
 
Formidlingen af projektets resultater vil ske ved egen web platform, i samarbejde med Energiliv Mors’ webplatform.
 
Der ønskes etableret en separat hjemmeside, med en stærk forsideintegration af sociale medier, således at projektets dynamik og fremdrift tydeligt demonstreres på den målrettet markedsførte webplatform. Det er samtidigt vurderet, at det er mest gunstigt at indgå i et affilate program (partnerprogram) med Energiliv Mors’ hjemmeside. Der er flere grunde til dette.
 
Energiliv Mors’ hjemmeside er baseret på proprietær software, hvilket betyder, at der ikke alene skal betales konsulentlønninger, men også betales til softwarelicenser, hvis systemet skal udbygges. CED anbefaler Open Source-systemet Wordpress som platform.
Ved at vælge Open Source påtvinger man ikke de involverede borgere licens til en bestemt virksomhed, men giver dem mulighed for selv at overtage hele webplatformen vederlagsfrit, såfremt de ønsker det.
Vi finder det af allerstørste nødvendighed, at hjemmesiden udbygges og udvikles løbende. Derfor ønsker vi at benytte os af Open Source-baseret software, hvorved projektet udelukkende påføres udgifter til Konsulentarbejde.
Open Source-princippet er et af de mest demokratiserende udviklingsprincipper i dag, hvilket afspejles i de muligheder det giver. Det betyder, at vi løbende kan udbygge webportalen med features, der passer ind i projektets aktuelle forløb uden at skulle påføre projektet udgifter til licenser. Udgifterne går direkte til udvikling og implementering.
 
Det er vores ønske at websiden afspejler det liv borgerne lever, og derfor er fleksibilitet, dynamik og meningsfuld interaktion kernebegreber i vores arbejde. Det er vigtigt, at det er umiddelbart let at opdatere hjemmesiden og at det samtidigt er muligt at udføre en kontinuerlig udvikling på denne, således at vi sikrer den størst mulige brugerinteraktion. Denne fortløbende udvikling er billigst såfremt, der ikke skal afholdes udgifter til udvidede software-licenser. Det er ligeledes vigtigt for os, at borgerne i Sydthy får mulighed for at udvikle på systemet, efter projektets afslutning uden hensyntagen til, hvem der ejer softwaren.
 
Dette fører videre til endnu en overvejelse, der har har betydning for vores vægtning af et skift til Open Source. På nuværende tidspunkt understøtterenergliv.dk’s frontend kun meget begrænset implementationen af allerede eksisterende web 2.0 teknologier.
Vi ønsker at inddrage de web 2.0 teknologier, som borgerne allerede benytter for at sikre mest mulig meningsfuld interaktion på hjemmesiden. Derfor er det naturligt at vi integrerer Facebook, men vi ønsker også at inddrage dynamisk indhold i form af Twitter-feeds (tilgængelig på langt de fleste moderne mobiltelefoner) og nyhedsstream fra RSS-kilder. Facebook er vigtig, da det er en platform mange kender og bruger, og som allerede har etableret sig som en del af det virtuelle landsby-samfund. Relevante RSS-kilder, Really Simple Syndication, sikrer at vi får mulighed for et konstant nyhedsflow, såfremt der fremstår perioder, hvor interaktionen med hjemmesiden er lav.
 
Samtidigt ønsker vi også, at websiden markedsfører energiliv-konceptet, de berørte borgeres arbejde og LAG Thy-Mors engagement. Dette gøres mest effektivt ved grundigt SEO-arbejde (SEO= Search Engine Optimization), derfor har vi valgt at benytte et såkaldt tema, en overbygning på Wordpress, der netop gør dette arbejde mere simpelt. SEO kræver, at der løbende er aktivitet på hjemmesiden, således at de valgte nøgle-termer bliver fremstillet dynamisk og indbydende for Google. CED har de sidste måneder med stor succes arbejdet med netop dette på den Wordpressbaserede hjemmeside passivhusnordvest.dk, der nu har topplacering på udvalgte søgeord i Google, og derved er blevet en af Danmarks bedst besøgte passivhus-hjemmesider.
 
Efter vores analyse af brugerinteraktionen påenergiliv.dk er det vores vurdering at Energiliv Sydthy vil bidrage bedst til det fælles projekt ved at optræde som affiliate site. Derved opnår vi både de fordele vi ser ved brugen af Open Source software, men vi opnår også fordele i kraft af, at de to sites kan linke til hinanden, og til hinandens og forskellige samarbejdspartnere. Dette vil også bidrage til SEO-arbejdet og fremme begge sites placering på nettet.
 
Økonomisk er det vores vurdering, at de udgifter der ville være forbundet med implementering af Energiliv Sydthy på platformen Energiliv.dk vil være betydelige på grund af udgifter til proprietær software, og at samtidig begrænse Energiliv Sydthys muligheder for at udvikle løbende på webplatformen.
 
7: Forventet effekt af projektet
 
Der forventes at der generel skabes en kritisk/konstruktiv indstilling til familiers energiforbrug og adfærd, hvor målsætningen er en naturlig reduktion på 5-10% hos aktive brugere af web portalen, hos de tilmeldte husstande der er i dialog med energikonsulent, forventes en målbar reduktion i energiforbruget på 15-20% ved projektafslutning. Der forventes igangsat egentlige energirenovering hos 15% af de tilmeldte husstande.
 
8: Eventuelle yderligere oplysninger
 
bilag 1 Vedtægter Helligsø-Gettrup Borgerforening
 
bilag 3 Underskrift Formand Helligsø-Gettrup Borgerforening
 
Vedr. udgifter og finansiering:
 
Udgiftsdelen:
 
Konsulentudgifter til Clean Energy Denmark for projektledelse, opstart gennemførelse og evaluering samt webmasterydelser under projektet, i alt 200 timer.
Konsulentydelser og energikonsulentydelser til Clean Energy Denmark alt 260 timer svarende til 3 timer pr tilmeldte husstand.
 
 
Frivilligt arbejde: Det er vederlagsfrit for de deltagende 80 familier, dog forventes en minimalt tidsforbrug ved egenregistrering og mødeaktivitet på minimalt 20 timer pr familie.
 
13 velkomstportaler: ifølge overslag (bilag 4)
 
3 informationsinstallationer: ifølge overslag (bilag 4)
 
Dome: ifølge overslag (bilag 4)
 
1 nettilsluttet minimølle kr. 27.500 ifølge listepriser.
 
Leje måleudstyr, anslået til max. 10.000, da der forventes udlåning af udstyr fra Energi Thy Mors.
 
Annoncering: forventet annoncering i lokalavis kr. 10.000 anslået
 
Informationsmateriale. projekt løsblade, deltagerinformation, skilte og tekst informationssteder: kr. 12.500
 
Omkostninger til afholdelse af 6 borger informationsmøder: Kr. 15.000, lokaler forventes stillet til rådighed.
 
Etablering af web platform: ifølge overslag (bilag 2)
 
Revision: anslået til kr. 10.000
 
Financiering:
 
Der ansøges om tilskud hos LAG Thy-Mors med kr. 350.000
 
Egenfinanciering i form af tilskud fra Den Grønne Ordning kr. 305.000
 
Egenfinanciering i form af frivillig arbejde kr. 160.000
 
 
 

 

 
LAG"ens dag var en stor succes og der kom rigtigt mange besøgende i kulhuset. Du kan se en lille video fra arrangementet her: http://energilivsydthy.dk/2012/10/stort-besog-ved-lagens-dag/
 

 

 
LAG"ens dag var en stor succes og der kom rigtigt mange besøgende i kulhuset. Du kan se en lille video fra arrangementet her: http://energilivsydthy.dk/2012/10/stort-besog-ved-lagens-dag/