Forside   Nyheder    Program   Energi   Galleri   Borgerhus   Madopskrifter    Om os   


 

 

Bestyrelsen 2016

Formand

Jytte Johansen

42 68 37 08

jytj0920@gmail.com

Næstformand

Kurt Wissendorf Møller

40 40 33 57

kwissendorf@gmail.com

Kasserer

Sussi Lousdal

51 32 63 28

sussi@lousdal.com

Sekretær 

Randi Godiksen

25 11 25 75

martin@mgsmedje.dk

 

Hans Jørgen Mølgaard

20 32 62 32

hj@ae-toemrer.dk

 

Knud Gravesen

30 24 63 54

k.gravsen@gmail.com

 

Jan Kobberø

20 32 62 32

susogjan@gmail.dk

Suppleanter :

Kirsten Harksen

 

 

 

Karen Marie Munk

97 95 65 40

ydbyvej110@gmail.com

                  

Du kan kontakte os på: kontakt@helligsoegettrupborgerforening.dk

 

Vedrørende medlemsskab :

 

Medlemsskabet koster KUN 150 kr. for et personligt medlemsskab og 300 kr. for et husstandsmedlemsskab.

Dette er pr. år.

 

Man kan tegne et medlemsskab ved at overføre pengene til:

 

Reg. 9111 (Sparekassen Thy) og konto nr. 0000958816.

Eller kontakt kasseren.

 

 

 

                       VEDTÆGTER FOR

                HELLIGSØ-GETTRUP BORGERFORENING

 

§ 1.               Foreningens navn er: Helligsø-Gettrup Borgerforening

 

§ 2.               Foreningens formål er at samle Helligsø-Gettrup og omegns beboere til oplysende og opbyggelige sammenkomster og arrangementer, styrke sammenholdet i sognene og arbejde for den nødvendige udvikling i Helligsø-Gettrup, således at landsbystrukturen bevares.

 

§ 3.               Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år, og som er bosiddende i Helligsø-Gettrup sogne eller føler tilknytning dertil.

 

§ 4.               Indmeldelse sker ved henvendelse til en af bestyrelsens medlemmer. Kun medlemmer har stemmeret.

 

§ 5.               Foreningen kan på forslag af bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der nyder et almindeligt medlems rettigheder, men betaler intet kontingent og har ingen forpligtelser.

 

§ 6.               Medlemmer har ret til at medtage besøgende gæster til foreningens arrangementer.

 

§ 7.               Ved generalforsamlingen i februar måned fastlægges kontingentbetalingen for kalenderåret, efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves i oktober måned.

 

§ 8.               Foreningen er solidarisk over for gældsforpligtelser, som foreningen måtte foretage sig. Skulle et medlem blive slettet, frigøres man ikke for sine solidariske forpligtelser før efter 2 års forløb. Ved udtrædelse af foreningen på grund af bortflytning, bortfalder vedkommendes rettigheder og forpligtelser over for foreningen.

 

§ 9.               Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender.

 

§ 10.             Indkaldelse af generalforsamlingen sker ved foreningens formand ved annonce i en lokal avis med angivelse af dagsorden senest 8 dage før. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼ af  foreningens medlemmer forlanger det.

 

§ 11.             De på en generalforsamling foreliggende spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal

 

§ 12.             Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed sammenkaldt generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne stemmer for det.

 

§ 13.             Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsens formand senest 8 dage før-

 

§ 14.             Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen på dirigentens forslag enstemmigt vedtager en anden fremgangsmåde.

 

§ 15.              Alle foreningens forhandlinger og beslutninger skal føres til protokols.

 

§ 16.             Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden anser det for nødvendigt, eller hvis det forlanges af 4 af dens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 17              Bestyrelsen, der vælges af den ordinære generalforsamling, består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. (Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer). Efter første år afgår dog de 3 medlemmer med de laveste stemmetal. Endvidere vælges af generalforsamlingen 2 revisorer og 2 suppelanter. Disse valg gælder for 2 år.                      

 

§ 18.             Foreningens midler skal til enhver til stå i en sparekasse

 

§ 19.             Når forslag til forandring eller tillæg til disse vedtægter foreligger, kræves det at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslagene.

 

§ 20                Ophæves foreningen, skal dens kapital overføres til en humanitær forening.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 1925

 

Med vedtægtsændringer den 27. april 1978

Med vedtægtsændringer den 19. februar 1998

Med vedtægtsændringer den  07. februar 2008

 

Mikael Ottesen      Niels Munk          Lissi Kristensen         Lotte Vils          Jytte Johansen     

Arne Ole Poulsen                                                 Eivind Grønbjerg